E-Libraray
ห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์
หน้าแรก หน้าก่อนนี้ หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย วิธีใช้ Web Online Public Access Catalog
หัวข้อในการสืบค้น ขอบเขตการสืบค้น

วิธีสืบค้นข้อมูล

1. เลือกเขตข้อมูลที่ท่านต้องการค้นหา

2. ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหาในช่องข้อมูลที่ต้องการทำการสืบค้น

    2.1 การสืบค้นโดยใช้คำเชื่อม และ
          สมมุิติว่าต้องการสืบค้นคำว่า ไก่ และ ปลา และ กบ ให้พิมพ์คำว่า ไก่ ปลา กบ
          (เว้นวรรคระหว่างคำที่ต้องการเชื่อม)

    2.2 การสืบค้นโดยใช้คำเชื่อม หรือ
          สมมุิติว่าต้องการสืบค้นคำว่า ไก่ หรือ ปลา หรือ กบ ให้พิมพ์คำว่า ไก่ +ปลา +กบ
          (เว้นวรรคระหว่างคำ และเครื่องหมาย + อยู่ติดกับคำที่ต้องการเชื่อม)

    2.3 การสืบค้นโดยใช้คำเชื่อม ไม่
          สมมุิติว่าต้องการสืบค้นคำว่า ไก่ ไม่ต้องการคำว่า ปลา ให้พิมพ์คำว่า ไก่ -ปลา
          (เว้นวรรคระหว่างคำ และเครื่องหมาย - อยู่ติดกับคำที่ต้องการเชื่อม)

3. เลือกขอบการการสืบค้น

4. กดปุ่ม